: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.aach.
نام روش اندازه گیری
HPLC، TLC

نام های مشابه
غربالگري متابوليک براي آمينواسيدها در ادرار