: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.aach.
نام روش اندازه گیری
HPLC، TLC

نام های مشابه
غربالگري متابوليک براي آمينواسيدها در ادرار