: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.aach.
نام روش اندازه گیری
HPLC، TLC

نام های مشابه
غربالگري متابوليک براي آمينواسيدها در ادرار