: امروز : پنج شنبه ، 05 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Gentamycin
نام روش اندازه گیری
Fluorescence polarization