: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Amikacin
نام روش اندازه گیری
Fluorescence polarization