: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Creat.
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کراتين فسفوکيناز توتال سرم/Cr