: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Creat.
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کراتين فسفوکيناز توتال سرم/Cr