: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Myositis Ab panel
نام روش اندازه گیری
Immunoblot

نام های مشابه
Myositis Ab panel/Ribosomal-p/SRP/Ku/Mi-٢/ PL-١٢/PL-٧/ PM/Scl-١٠٠/Jo-١/Mitochondrial