: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعت



نام اختصاری آزمایش
Gangliosiode Ab panel
نام روش اندازه گیری
Immunoblot

نام های مشابه
Gangliosiode Ab panel /GM١B/GM١ Antibody Panel