: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Gangliosiode Ab panel
نام روش اندازه گیری
Immunoblot

نام های مشابه
Gangliosiode Ab panel /GM١B/GM١ Antibody Panel