: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Primidone
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
دوزکسي فنوباربيتال/هگزاميدينوم/Mysoline