: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Primidone
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
دوزکسي فنوباربيتال/هگزاميدينوم/Mysoline