: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Neuronal Ab(paraneo.)
نام روش اندازه گیری
Immunoblot