: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phenobar.
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Barbita، Luminal، Phenemal