: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phenobar.
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Barbita، Luminal، Phenemal