: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phenobar.
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Barbita، Luminal، Phenemal