: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Lamotrigin
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Lamotrigin