: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Urea
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
نيتروژن اوره خون، BUN