: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Urea
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
نيتروژن اوره خون، BUN