: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Ethosuxi.
نام روش اندازه گیری
TLC

نام های مشابه
Zarontin ; Suxinutin