: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Carbamaz.
نام روش اندازه گیری
TLC

نام های مشابه
کارباترول، کاربازپ، تگرتول