: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Carbamaz.
نام روش اندازه گیری
TLC

نام های مشابه
کارباترول، کاربازپ، تگرتول