: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Specific IgE-Rep.
نام روش اندازه گیری
Immunoblot

نام های مشابه
RIDA,RAST