: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Specific IgE-Rep.
نام روش اندازه گیری
Immunoblot

نام های مشابه
RIDA,RAST