: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Clo.difficile
نام روش اندازه گیری
ELISA

نام های مشابه
کلسترديوم ديفيسيل مولد سم.