: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Clo.difficile
نام روش اندازه گیری
ELISA

نام های مشابه
کلسترديوم ديفيسيل مولد سم.