: امروز : دوشنبه ، 28 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Clo.difficile
نام روش اندازه گیری
ELISA

نام های مشابه
کلسترديوم ديفيسيل مولد سم.