: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
BCR/ABL-P١٩٠
نام روش اندازه گیری
PCR

نام های مشابه
-