: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
I.Elec.Ur.
نام روش اندازه گیری
الکتروفورز

نام های مشابه
Urine protein immunoelectrophoresis ٢٤ h