: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
I.Elec.Ur.
نام روش اندازه گیری
الکتروفورز

نام های مشابه
Urine protein immunoelectrophoresis ٢٤ h