: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
I.Elec.Se.
نام روش اندازه گیری
Capillary Elect

نام های مشابه
Serum protein immunoelectrophoresis