: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
I.Elec.Se.
نام روش اندازه گیری
Capillary Elect

نام های مشابه
Serum protein immunoelectrophoresis