: امروز : دوشنبه ، 28 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.PEP-٢٤h
نام روش اندازه گیری
Capillary elect. , SDS page

نام های مشابه
Urine Protein Electrophoresis ٢٤ hrs.