: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.PEP-٢٤h
نام روش اندازه گیری
Capillary elect. , SDS page

نام های مشابه
Urine Protein Electrophoresis ٢٤ hrs.