: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.PEP-R
نام روش اندازه گیری
Capillary elect. , SDS page

نام های مشابه
Urine Protein Ellectrophoresis (Random)