: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.PEP-R
نام روش اندازه گیری
Capillary elect. , SDS page

نام های مشابه
Urine Protein Ellectrophoresis (Random)