: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Cytology
نام روش اندازه گیری
Papanicolaou staining

نام های مشابه
U.Cytology