: امروز : پنج شنبه ، 05 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Hb F
نام روش اندازه گیری
Capillari Elect

نام های مشابه
هموگلوبين جنيني