: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Hb F
نام روش اندازه گیری
Capillari Elect

نام های مشابه
هموگلوبين جنيني