: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Hb F
نام روش اندازه گیری
Capillari Elect

نام های مشابه
هموگلوبين جنيني