: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
FNA
نام روش اندازه گیری
Papanicolaou stining

نام های مشابه
Fine Niddle Aspiration