: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FNA
نام روش اندازه گیری
Papanicolaou stining

نام های مشابه
Fine Niddle Aspiration