: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FNA
نام روش اندازه گیری
Papanicolaou stining

نام های مشابه
Fine Niddle Aspiration