: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Aspirin(Salicylate)-Q
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
salicylate/Acid Salsilic/