: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Aspirin(Salicylate)-Q
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
salicylate/Acid Salsilic/