: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Acetaminophen-Q
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
پاراستامول ، تايلنول