: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Acetaminophen-Q
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
پاراستامول ، تايلنول