: امروز : چهارشنبه ، 04 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Diazepam
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Zetran ، Vivol ، Vartan.Valium