: امروز : یکشنبه ، 01 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACE
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
آنزيم مبدل آنژيوتانسين - I ; کينيناز II ; پپتيديل . دي پپتيداز A