: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACE
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
آنزيم مبدل آنژيوتانسين - I ; کينيناز II ; پپتيديل . دي پپتيداز A