: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACE
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
آنزيم مبدل آنژيوتانسين - I ; کينيناز II ; پپتيديل . دي پپتيداز A