: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
P.C.T
نام روش اندازه گیری
لام مستقيم

نام های مشابه
Post-coital Cervix Test