: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
P.C.T
نام روش اندازه گیری
لام مستقيم

نام های مشابه
Post-coital Cervix Test