: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Seminal Fluid :
نام روش اندازه گیری
Manual ,CASA method

نام های مشابه
شمارش اسپرم ها، بررسي مورفولوژي اسپرم