: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Amylase-f
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
٤/١-آلفا-Dگلوکانوهيدرولاز سرم