: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Amylase-f
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
٤/١-آلفا-Dگلوکانوهيدرولاز سرم