: امروز : یکشنبه ، 01 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Stool Elastase
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Stool Elastase/cholestrol-Binding/Fecal Pancreatic/Pancreatic proteinase