: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Stool Elastase
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Stool Elastase/cholestrol-Binding/Fecal Pancreatic/Pancreatic proteinase