: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Scatch test
نام روش اندازه گیری
Direct Smear

نام های مشابه
Scatch tape test