: امروز : دوشنبه ، 02 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Scatch test
نام روش اندازه گیری
Direct Smear

نام های مشابه
Scatch tape test