: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Scatch test
نام روش اندازه گیری
Direct Smear

نام های مشابه
Scatch tape test