: امروز : چهارشنبه ، 05 مهر 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Mumps Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/26 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایشSARS-CoV-2(covid-19)Ab-IgG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cyclosporine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/22 )

تغییر قیمت آزمایش ژنتیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/19 )

تخفیف Anti MOG,Anti GAD

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgG،IgM)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/13 )

روش آزمایش TLC

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Protein 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشIRON

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C1 inhibitor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1401/10/10 )

قیمت تست Anti MOG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/10/05 )

تخفیف آزمایشStool calprotectin

آزمایش جدید ( 1401/10/03 )

آزمایش‌ جدید Anti Schistosoma spp Ab,Anti Plasmodium spp Ab ,Anti Trypanosoma cruzi-IgG