: امروز : پنج شنبه ، 14 اسفند 1399 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estriol (Free)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Homocysteine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Oxcarbazepin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGFBP-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Gastrin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش M2 PK

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/19 )

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک و ...

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cholinesterase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش M2 PK

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Oxalate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

هزینه کارت و کپسول UBT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alfa Fetoprotein -Amniotic fluid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/06 )

مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgG , IgA)