: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estriol (Free)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Homocysteine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Gastrin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGFBP-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Oxcarbazepin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش M2 PK

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/19 )

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک و ...

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش M2 PK

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cholinesterase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Oxalate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/11 )

هزینه کارت و کپسول UBT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alfa Fetoprotein -Amniotic fluid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/06 )

مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/10/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgG , IgA)