: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/24 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش IgG CSF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CSF Albumin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer(Quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/12 )

مقادیر طبیعی آزمایش IgE

اطلاعیه ( 1399/09/12 )

ویرایش جدید پرسشنامه آزمایش سم‌شناسی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Urea

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alkaline phosphatase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/09 )

مقادیر طبیعی آزمایش CPK MB

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/04 )

حذف درصد تخفیف Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cyclosporine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)