: امروز : سه شنبه ، 29 خرداد 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/30 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش SARS-CoV-2(covid-19)Ab-IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/28 )

اصلاحیه تغییر تعرفه و تخفیف برخی آزمایش ها و اسامی آزمایش های جدید

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/27 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایشSARS-CoV-2(covid-19)Ab-IgG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab(IgG)-avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTA Ab (Abs.)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTA Ab(IgG/IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/22 )

تغییر قیمت و درصد تخفیف

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HE4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/19 )

دسترسی سریعتر آزمایشگاه ها با بخش ارسالی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTA-Abs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTA Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Diphtheria Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Strongyloides Stercoralis Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشASCA (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone