: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Digoxin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estriol (Free)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/27 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش IgG سرم

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

آزمایش جدید ( 1397/09/25 )

آزمایش Vitamin C به روش HPLC

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab (IgA , IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/09/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone