: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

اطلاعیه ( 1398/01/27 )

افزايش زمان جوابدهی آزمايش های PCR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/25 )

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C1 inhibitor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Inhibin A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/22 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش IgG CSF

اطلاعیه ( 1398/01/21 )

آزمایش CA72-4

اطلاعیه ( 1398/01/21 )

عدم پذیرش برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/01/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4