: امروز : چهارشنبه ، 10 خرداد 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/31 )

تعرفه وزرات بهداشت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Troponine I

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/30 )

مقادیر طبیعی آزمایش C1q

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alkaline phosphatase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella spp. Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشChlamydia T.Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/16 )

هزینه تست های Stool Elastase , C1 inhibitor,TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF ( quantitative )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti streptolysin O( ASO )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAPCR ( Leiden Factor )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor Ag ( VWF Ag)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/01/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)