: امروز : شنبه ، 10 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

  

نام آزمایش: HE4
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Pre meno pausal : Up to 70
Post meno pausal : Up to 140
واحد: Pmol/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط