: امروز : دوشنبه ، 20 مرداد 1399 ساعت
1 - فضای عمومی آزمایشگاه :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 - نحوه برخورد کارکنان آزمایشگاه:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - نظافت آزمایشگاه:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - فضای پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 - زمان معطلی ونحوه پذیرش؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 - طریقه دریافت اطلاعات بیمار؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - طریقه محاسبه وجوه وتسویه حساب مالی؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 - معطلی پس از پذیرش تا نمونه گیری:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9 - تفهیم مواردی که می بایست رعایت شود:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10 - برخورد و طریقه نمونه گیری:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
11 - فضای نمونه گیری و کیفیت و امکانات دستشویی ها:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
12 - حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات وارائه مشاوره:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
13 - اطلاع رسانی پزشکی از طریق پوسترها و دستورالعمل:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
14 - نحوه اشنایی شما با آزمایشگاه:
پزشک معالج
دوستان و آشنایان
نزدیک بودن به محل سکونت
تصادفی
15 - اطلاع رسانی پزشکی از طریق پوسترها و دستورالعمل:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف