: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PSA
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
آنتي ژن اختصاصي پروستات، PSA