: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PSA
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
آنتي ژن اختصاصي پروستات، PSA