: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
HVA U ٢٤h
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
٣-متوکسي/٤=هيدروکسي فنيل استيک اسيد/HVA