: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Inhibin A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aspergillus IgM,IgG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1397/12/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش AntiGAD

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/11 )

تغییر قیمت Adams 13 Ab و Adams 13 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Borrelia Burgdorferi Ab (IgM) (Lyme-M)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/12/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)