: امروز : چهارشنبه ، 10 خرداد 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1400/12/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1400/12/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Fibrinogen

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/12/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHT