: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Norepinep. U ٢٤h
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Urine norepinephrine ٢٤ hrs.