: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Norepinep. U ٢٤h
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Urine norepinephrine ٢٤ hrs.