: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
C-peptide
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
insulin- connecting peptide