: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
C-peptide
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
insulin- connecting peptide