: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Calcitonin
نام روش اندازه گیری
کليا يا الايزا

نام های مشابه
تيروکلسي تونين ، Thyrocalcitonin