: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعتنام اختصاری آزمایش
Calcitonin
نام روش اندازه گیری
کليا يا الايزا

نام های مشابه
تيروکلسي تونين ، Thyrocalcitonin