: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Calcitonin
نام روش اندازه گیری
کليا يا الايزا

نام های مشابه
تيروکلسي تونين ، Thyrocalcitonin