: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Calcitonin
نام روش اندازه گیری
کليا يا الايزا

نام های مشابه
تيروکلسي تونين ، Thyrocalcitonin