: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
LH
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس

نام های مشابه
Follitropin/ICSH/Interestitial Cell Stimulating Hormon/LH/FSH