: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
LH
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس

نام های مشابه
Follitropin/ICSH/Interestitial Cell Stimulating Hormon/LH/FSH