: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
RNP
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Anti-sn RNP/Anti U١ RNP/Anti-U١ sn RNP/nRNP/ريبونوکلئوپروتئين هسته اي/آ«تي بادي هاي ريبو نوکلئو پروتئين/آنتي بادي هاي RNP