: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Transferrin
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
رسپتور محلول ترانسفرين سرم، sTfR