: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Transferrin
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
رسپتور محلول ترانسفرين سرم، sTfR