: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Transferrin
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
رسپتور محلول ترانسفرين سرم، sTfR