: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FTA Ab
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
fluorescent Treponemal Antibody Absorption