: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FTA Ab
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
fluorescent Treponemal Antibody Absorption