: امروز : یکشنبه ، 28 شهریور 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
FTA Ab
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
fluorescent Treponemal Antibody Absorption