: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
FTA Ab
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
fluorescent Treponemal Antibody Absorption