: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACP-T
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
فسفوريک منواستر، فسفوهيدرولاز ، اسيد فسفاتاز پروستات ، اسيد فسفاتاز استخواني ، ACP