: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Rub.-M
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Rubella Ab (IgM)