: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ASMA
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
SMA/ASMA/Smooth Muscle Antibody/